X
تبلیغات
فناوری آموزشی /یادگیری
 • banner 240x80px
 • banner 240x80px
 • banner 240x80px

توسعه علوم راهبردی ایده


www.webazma.ir

Design

Implementation
Assessment

learning management system


دسته بندی :

خانه اندیشمندان علوم انسانی

چشم انداز:

تبدیل شدن به مرجع نظریه پردازی و ارائه برنامه های راهبردی برای مجموعه نظام

 

http://www.hiht.ir/

 


دسته بندی :

Instructional Design Modelsهر آنچه در باره طراحی آموزشی

http://carbon.ucdenver.edu/~mryder/itc/idmodels.html


دسته بندی :

State Technology Plan

The Board of Education maintains a detailed comprehensive, six-year plan to integrate educational technology into the Standards of Learning and the curricula of the public schools in Virginia. The plan presents a vision for the use of technology in schools and classrooms, and it serves as a blueprint for school divisions by identifying the necessary components of an effective technology program.دسته بندی :

قابل توجه دوستان هم دوره؟


دکتر علی شریعتمداری باز هم مدیر گروه باقی ماند!!!دسته بندی :

Effect of Information of Communications and Technology on Economic Sectors of using Growth Accountin

Raziyeh Mohammad Karimi

Department of Economic Development and Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch

Mohamad Reza Mahdavi

Department of Curriculum  Planning , Islamic Azad University, Science and Research Branch           

 

Abstract

ICT investment in recent years has increased incrementally in different sectors of countries. Government tries to deploy ICT as a improving and fastening tool in their economic growth. This research measures empirically the effect of ICT on the economic growth of different economic sections of the IRAN through modified growth accounting approach. We used modified Cobb-Douglas as our production function. The model is made up with capital investment and labor force. Capital investment is dividing by physical capital and ICT investment. The analysis is based on panel data covering a sample of 7 economic sectors during the period of 2003-2012.we used an econometric approach to estimate the contribution of model components. Growth accounting results indicate that labor has the most contribution in the growth of each sector, but contribution of ICT investment in the output growth has increased during the recent years. Based on the model output, we can confirm the hypothesis, which implies sectors with more investment in ICT; have more contribution of ICT in their growth.

Keywords: economic growth, information technology and communication of accounting


دسته بندی :

آموزش مجازي و امكان سنجي آن در جهاد دانشگاهي استان مركزي

محمد رضا مهدوی

  دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، جهاد دانشگاهی

راضیه محمد کریمی

کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی

چكيده:

هدف از انجام اين پژوهش بررسي امكان سنجي آموزش هاي مجازي و چگونگي گسترش آن در جهاد دانشگاهي بود.اين پژوهش از نظر ماهيت از نوع پژوهش هاي كمي و از نظر هدف از نوع تحقيقات كاربردي بوده است.سوال هاي پژوهش شامل الف: در حال حاضر جهاد دانشگاهي از چه امكانات، وسايل و تجهيزاتي جهت آموزش دانشجويان برخوردار است؟ ب: براي برگزاري دوره هاي آموزش الكترونيكي در جهاد دانشگاهي چه امكانات و تجهيزاتي لازم مي باشد؟ ج: برنامه هاي آينده جهاد دانشگاهي براي برگزاري دوره هاي آموزشي از طريق آموزش الكترونيكي چيست؟براي رسيدن به جواب اين سوال ها از ابزار پرسشنامه و چك ليست پژوهشگر ساخته استفاده شد. جامعه آماري اين پژوهش شامل سه بخش بود.1:كليه اساتيد و متخصصان آموزشي جهاد دانشگاهي استان مركزي. ب: كليه دانشگاه هاي تهران كه داراي مركز آموزش الكترونيكي بودند. ج: كليه وسايل و تجهيزات موجود در جهاد دانشگاهي. از بين اين جامعه، 17 نفر از اساتيد جهاد دانشگاهي، 4 دانشگاه: تهران، امير كبير، علوم حديث و علم و صنعت و امكانات و تجهيزات جهاد دانشگاهي مورد مطالعه قرار گرفت. در اين پژوهش چك ليست دوسويه كه هم وضع مطلوب و هم وضع موجود را در مراكز مورد بررسي قرار مي داد توزيع گرديد و به اين نتيجه رسيد كه از نظر مولفه هاي سخت افزاري و فيزيكي و تامين منابع مالي، دانشگاه ها در وضعيت مطلوبي هستند و از نظر مولفه اي ديگر فاصله معنا داري وجود دارد و نياز به ترميم است. در جهاد دانشگاهي نيز بر اساس نتايج مولفه هاي امكانات سخت افزاري و تامين منابع مالي در حد مطلوبي قرار دارد و در صورت راه اندازي نيازي  به تهيه و بهبود اين مولفه ها ندارد. اما در زمينه مولفه هاي ديگر بايد گفت جهاد دانشگاهي به نيروي متخصص در زمينه فناوري اطلاعات و فناوري آموزشي و ارتقاي سطح علمي و  دانش فني اساتيد و كارشناسان نياز مبرم دارد. در مورد مولفه هاي نرم افزاري و سيستم L.M.S & L.C.M.S  و راهبرد هاي آموزشي بايد از طريق تربيت كارشناس فناوري اطلاعات و آموزش جهت پشتيباني از اين سيستم و حتي توليد نرم افزار هاي آموزشي اقدام نموده تا حداكثرصرفه جويي در هزينه به عمل آيد.

كليد واژگان: آموزش مجازي، آموزش الكترونيكي، جهاد دانشگاهي، امكان سنجي.


دسته بندی :

10 Guidelines for an open system of Education and Training for Child and Youth Workers: (So what els

Karen VanderVen

Sure, you’ve heard it all already — certainly from me, and at times from others: A “take” on what is needed to provide an effective education and training open system — and it does need to be an open system — for child and youth workers. So here goes — my holistic, systemic view of what I think would comprise it. Hold on — the list is 10 items long.

An open, or “complex adaptive system”دسته بندی :

Learning history in an open system: Creating histories for sustainable futures

 1. Margaret R Gearty mgearty@newhistories.co.uk
  1. University of Bath, UK
 2. Hilary Bradbury-Huang
  1. Oregon Health & Sciences University, USA
 3. Peter Reason
  1. University of Bath, UK

Abstract

What kind of learning is required to bring us towards a more sustainable future? We argue that when behaviourally and technically complex issues intertwine, a collaborative social learning process that engages diverse actors in deep systems change is necessary. The learning required includes but overtakes debate, bringing organisations, individuals and communities into cycles of experiential, cumulative, ad hoc and opportunistic, yet systematic, learning. Current conceptualisations and approaches to learning have not been framed with the requisite level of integrated complexity given our sustainability challenges. This article introduces the action research approach of ‘learning history in an open system’ in the service of such learning. Updating the heretofore single-project focussed learning history, we present recent methodological developments for its use in open systems that support a joining up of projects and sites of endeavour to support deeper and accumulating systems’ learning. We explore the links to learning literature drawing on developments in aesthetics and arts-based action research to suggest our approach is one useful way of responding to the more general challenge of scale that concerns action researchers.


دسته بندی :

هشتمين كنفرانس ملي و پنجمين كنفرانس بين المللي يادگيري و آموزش الكترونيكي

اعلام نتيج داوري


http://www.icelet.ir/fa/page.php?rid=84


دسته بندی :

وب یاد؛ همراه تکنولوژیست های آموزشی


ماموریت وب‌یاد، گسترش آگاهی، دانایی و مهارت در جامعه از طریق ایجاد امکان یاددهی و یادگیری الکترونیکی برای همه است. وب‌یادبا امکانات خود، این امکان را برای همه ایجاد می‌کند که بتوانند دانش خود را به صورت آنلاین و در قالب‌های متنوع منتشر کرده و در اختیار همه قرار دهند. از طرف دیگر، تمامی کاربران اینترنت، قادرند باوب‌یاد، مطالب مختلفی را در موضوعات گوناگون یاد بگیرند.

دسته بندی موضوعات


دسته بندی :

Identify Appropriate Instructional Strategies

After selecting the learning objectives and assessments for the course, we need to think about the various instructional activities we will use to engage students with the material and enable them to meet the objectives. Of course, the key is to align instructional strategies with the other two components. Many instructional strategies are flexible, and can be used in service of several learning objectives, but some of them are better suited for a particular set of objectives. In most cases, we will need to use a combination of instructional strategies. This table focuses on two of three components of course design.

Instructional Strategy

Suitable Objectives

Lectures

Transmit information which supplements or enhances reading; promote understanding via explanations; respond to student misconceptions or difficulties; create or engage interest in a new area; motivate reading or other assignments

Discussions

Practice thinking and communicating in the subject/discipline; evaluate positions, arguments, or designs; defend own position; identify problems, conflicts and inconsistencies; get feedback from/about students; draw on students’ expertise and prior knowledge

Case studies

Actively involve students in learning; apply disciplinary methods of analysis; practice problem solving; practice high-level cognitive skills (i.e., application, analysis, synthesis, evaluation); think critically; blend cognitive and affective dimensions (if the case has ethical or controversial dimensions); develop collaborative skills; relate knowledge to real world; formulate arguments and counterarguments

Writing

Develop systematic relationships among ideas; application, analysis, synthesis and evaluation; reflect on own thinking; record the evolution of own thinking; practice disciplinary conventions (e.g., APA style); practice responding to feedback and revising

Labs/Studios

Develop disciplinary and process skills; obtain immediate feedback and respond to it; develop metacognitive skills (e.g., awareness of own strategies); evaluate results or product of own work; approximate real life situations

Group Projects

Compare and contrast perspectives; practice high-level cognitive skills (i.e., application, analysis, synthesis, evaluation); develop meta-skills such as leadership, communication, conflict resolution; strategize and plan how to tackle complex problems and distribute work

Recitations

Practice problem solving; review material; check student understanding; identify and correct misconceptions; individualize instruction; answer questions

Public Reviews

Evaluation; practice giving constructive feedback; self-reflection; defend vision for own work

Service-Learning

Sometimes called community-based instruction, service-learning places equal emphasis on the service component of the experience and the learning outcomes for the student

Independent Student Projects

Explore areas of interest in depth; conceive of, plan, and execute a research or creative project from beginning to end; work independently; seek mentorship from an expert in the field.


دسته بندی :

The Future of Industrial Technology Education at the K-12 Level


L. Scott Hansen
Southern Utah University
Carl J. Reynolds
University of Wyoming

For the greater part of the 20th century, industrial education was deemed successful; and its enrollment steadily increased (Barlow, 1967). Schools offered a wide variety of classes under the titles of industrial education, industrial technology education (ITE), and technology education. The label ITE was used in this study as an umbrella term for both technology education programs and the traditional subjects (e.g., woods, welding, and electronics) that may be taught in the technology education area.

However, ITE programs at the primary and secondary levels began to suffer a decline in enrollment during the 1980s (Gray, Wang, & Malizia, 1995). For some, the field began to lose credibility. One reason for the decline could be attributed to the changing demands of high school graduation requirements. To meet the demands for higher entrance requirements at the university level, secondary schools increased the number of credits required for high school graduation. Increasing the number of required credits reduced the amount of electives available for students. Reduced electives caused a decline in enrollment in elective courses such as ITE.

By the early 1990s, ITE was in a severe decline (Volk, 1997). Enrollment plummeted, forcing many ITE programs to close altogether. Laboratories were converted to office space, storage space, or for use by another department. Additionally, middle schools and high schools began to overhaul their existing ITE programs. New philosophies and ideas came about during this period of instability.

Today, former ITE programs suffer from low enrollment and a mediocre reputation with schools, parents, and other educators (Lewis, 2000). In response, educators have developed numerous ideas and programs designed to alter the curriculum, making it more relevant. The various and often conflicting curricular ideas attempted to make sense of the turbulent atmosphere found in the changing work environment (Wirth, 1994). With change in industry and the resulting effects in educational reform, educators are left to muddle through the morass of ideas. Consequently, this study attempted to provide clarification of the future of the ITE curriculum in order to help educators decide what ideas or courses are worth pursuing.

The overall purpose of this study was to examine the perceptions of university faculty in ITE programs (teaching and nonteaching) on the future of the ITE curriculum. The primary purpose was to identify predictions as to future curricula, based upon current attitudes of faculty in the field. The goal was to provide the leadership of ITE with information that would help in the process of strengthening the curriculum. The predictions garnered from this study may provide the leadership of ITE the means to proactively strengthen the curriculum.

This study's research question was: What are American university faculty perceptions as to the core concepts and skills that will be taught in K-12 ITE programs 20 years from now?

.


دسته بندی :

Education technology in Australia


for consultation

The Technologies Learning Area is not the trade courses or VET (Vocational Education and Training). Technology Education, as it is known in a world-wide context, is where the principles of engineering and manufacturing are first taught to children. From their first experiences at school, where experimentation with technology will be encouraged, through to the optional study of Software Design and Engineering Studies.

The current draft has all students studying two separate subjects, Design & Technologies and Digital Technologies from the beginning of school through to year 8 and then optionally in years 9 and 10.  Development of subjects for years 11 and 12 has now begun.

Digital Technologies is more than simply the use of Information and Communication Technologies – indeed that is something that should occur in every subject.  The ACARA documents are strong on the General Capability of Information and Communication Technology, where the use and application of digital tools are used in all learning areas.  Digital technologies go further than this and may best be described as computer science with a backbone of algorithmic and computational thinking.

States and territories will take this nationally developed curriculum and weave it into their respective curriculum as resources become available.

F-10 is the term used by ACARA for the years from Foundation (Kindergarten in NSW) until year 10 which, in most instances, is not up to the end of mandatory education.  The minimal school leaving age is now 17.

Concepts of design thinking and challenging problem solving are embedded in the curriculum and underpin technology education internationally. In Design and Technology study, students will be expected to apply design thinking and, at times, engineering principles to tasks. They will equally apply safe food principles and nutrition, agriculture in food and fibre study as well as a study of materials of the “made world” around them.  Engineering principles and systems are one of four mandated study areas from F to year 10.

In Digital Technologies, children will learn to think algorithmically; applying computational thinking to design challenges.  These concepts will apply from year 2.

The Technologies curriculum in each state includes many more subjects than Design and Technology and a Digital Technologies subject. Subjects such as Industrial Technology-Engineering, taught in years 9 and 10 in NSW are not included in the ACARA curriculum.

Other subjects in the Technology Learning area in NSW include, for example; Graphics (Technical Drawing but predominantly CAD today), Timber, Metal, Textiles, Agriculture, Marine and Aquaculture, Food Technologies in addition to the Design and Technology and Digital Technology subjects. The latter being called Information & Software technology in NSW and other names in different states and territories.

A draft curriculum is available on the ACARA web site and a survey is available. Each state and territory will also apply its own processes of consultation. For example the NSW Board of Studies will have city and country face to face meetings, their own state-based survey and an online forum for NSW teachers and academics.  A number of other forums setup by teachers are also capturing opinions, such as this one and the Facebook pages of the teacher associations,  the Institute of Industrial Arts, Technology Education in NSW (IIATE), and the National Design and Technology Teachers Association (DATTA). The NSW Department of Education and Communities would be typical of other states also conducting workshops to seek feedback regarding the current document for a final review.  Revisions will then take place from May to October 2013 for release in late 2013, all being well.

The Science and Mathematics curricula, along with English and History have already been developed and are available in the states on their curriculum sites.  NSW took the opportunity to develop what is probably a world first. The syllabus documents are available and were developed as an electronic form here. The NSW syllabus for the Australian Curriculum is worth looking at.

With regard to the Technologies Curriculum, after the consultations are complete and the amendments finalised by the end of 2013, it will be up to states and territories to implement the work, given budgets and time.

This will be a curriculum for the future.

It has to be to maintain a prosperous future for Australia. Do we take this opportunity for a 21st century school curriculum with appropriate resourcing and teacher training?

Or do we squander this national opportunity?


دسته بندی :

نحوه نگارش رزومه C.V


رزومه متنی است چند صفحه ای حاوی اطلاعات و مشخصات فردی که قبل از مصاحبه در اختیار کارفرمایان قرار گرفته و به آنان امکان میدهد تا ارزیابی اولیه ای از توانایی های شغلی شما داشته باشند. در واقع رزومه باید تصویری ذهنی از شما و فعالیتهای شغلیتان، به خواننده ارائه کند. از این حیث رزومه جنبه ای تبلیغاتی دارد بدین ترتیب که ویژگیهای مؤثر و مفید خود را در اختیار کارفرما قرار میدهید و به نوعی سعی میکنید تا وی را متقاعد سازید که از بین چندین داوطلب، شما را برای شرکت در مصاحبه انتخاب نماید. رزومه باید به طور مثبتی مهارتها و توانایی های شما را نشان دهد. رزومه در عین حال که باید صادقانه باشد، وبایدعاری از تعارفات و شکسته نفسی باشد.
رزومه زندگی نامه، شرح گذشته و یا حال شما نیست (هر چند که قسمت عمده آن مربوط به سوابق کاریتان میشود). اولین هدف رزومه جلب توجه کارفرماست. بنابراین در هر جمله ای که مینویسید باید سعی کنید به نوعی علاقه و توجه خواننده را جلب کنید. یک رزومه خوب میتواند کلید موفقیت شما در امر کاریابی باشد. به آن از دید انجام وظیفه نگاه نکنید.
شیوه های متفاوتی برای نگارش رزومه متداول و مرسوم است و هر کس به مقتضای سلیقه و هدفی که از نگارش رزومه دارد ، شیوه خاصی را بر می گزیند . اما به طور کلی اصول و سرفصل بندی عمومی رزومه ها به شرح زیر است:


دسته بندی :

MYTHانصافا در بين خيل عظيم اساتيد و متخصصان رشته تكنولوژي آموزشي با توجه به اكثريت نظرات و شنيده ها اين دو از محبوبيت علمي و عملي بالايي برخوردار هستند.

(دكتر محمد مينا دانشگاه اراك و دكتر داريوش نوروزي دانشگاه علامه طباطبايي)


دسته بندی :

خودتون قضاوت كنيد!!!!!!!!!!!!!!


به نظر شما درسته مجموع دانشگاه هاي ضعيفي مثل علمي-كاربردي و آزاد اسلامي رو با مثلا دانشگاه صنعتي شريف يا تهران مقايسه كرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ادامه مطلب رو بخونيد)


دسته بندی :

الگویی برای یادگیری الکترونیکی
غالبا اولین قدم درساختن نظریه ، ساختن الگویی است که درآن متغیر های اصلی مشخص شده اند و روابط بین این متغیرها نشان داده شده است   شکل زیر الگویی است که دو شیوه اصلی یادگیری الکترونیکی را نشان می دهد. این الگو در برگیرنده دو بازیگر اصلی یادگیرندگان و استادان ، کنشهای متقابل آنان با یکدیگر و با محتوا می باشد. یادگیرندگان می توانند به طور مستقیم با محتوایی که به شکل های گوناگون بر روی وب می آیند تعامل برقرار می کنند. اما بسیاری از آنها ترجیح می دهند، یادگیری شان به کمک استاد جهت دهی و ارزیابی شود . ..


دسته بندی :

سيستم جامع آموزش الكترونيكي پسنا


سيستم جامع آموزش الكترونيكي پسنا مجموعه متنوع از ابزارهايي است كه محيط آموزش مجازي براي كاربران مختلف با استفاده از فناوري هاي روز و مبتني بر وب فراهم مي آورد.

اين سيستم كه در داخل كشور به صورت بومي پياده سازي شده است، حاوي ابزارهايي مبتني بر جزء با واسط هاي كاربري شخصي شده است كه قابليت ايجاد مراكز مستقل آموزشي چند زبانه با مديريت متمركز دارد.
اين سيستم براي استفاده كاربراني مانند اساتيد, فراگيران آموزشي و كاركنان سازمان ها و مراكز آموزشگاهي و دانشگاهي طراحي شده و حاوي ابزارهاي مختلف و رابط هاي كاربري براي سهولت بخشيدن و تسريع در روند ارائه دوره هاي آموزشي است كه شامل تعريف برنامه هاي آموزشي و دوره ها، ثبت نام فراگيران آموزشي، تخصيص اساتيد به دوره ها، مديريت محتويات دوره ها با استانداردهاي موجود، برگزاري كلاس هاي مجازي، برگزاري آزمون ها و برقراري ارتباط بين كاربران بدون محدوديت زماني و مكاني در راستاي اهداف آموزش از راه دور مي باشد. اين سيستم كه در واقع يك محيط آموزش مجازي (Virtual Learning Environment) است با استفاده از تكنولوژي هاي روز نظير J2EE و كاملا مبتني بر پياده سازي شده است.

اهداف

برگزاري صحيح و مديريتي مراحل آموزش

بررسي و كنترل كمي و كيفي دوره ها

صرفه جويي در زمان و هزينه

 برداشتن محدوديت زماني و مکاني

اشتراك گذاشتن داده ها

استفاده مجدد از محتواي آموزشي


مديريت كاربران

·         مجموعه اي متنوع از كاربران: مدير/معاون، مدير مركز آموزشي، كارمند آموزشي، توليد كننده محتويات

·         آموزشي، استاد، دستيار استاد، فراگير آموزش، اولياء و كاربرعمومي

·         سطوح دسترسي با امكانات دسترسي كامل/فقط خواندني/عدم دسترسي و مبتني بر نقش

·         پي گيري فعاليت هاي كاربران و گروه هاي كاربري Tracking


دسته بندی :

پرفسور محمود حسابي


خدمات

اولین نقشه برداری فنی و تخصصی کشور (راه بندرلنگه به بوشهر)

اولین راهسازی مدرن و علمی ایران (راه تهران به شمشک)

اولین مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

پایه گزاری اولین مدارس عشایری کشور

پایه گزاری دارالمعلمین عالی

پایه گزاری دانشسرای عالی


دسته بندی :

مردی از جنس بلور
دسته بندی :

امكان سنجي چيست؟

نقل مطلب با ارجاع منبع بلامانع است.

پس از اطمينان خاطر از اينكه ايده طرح براي اجراي مناسب تشخيص داده شد، مطالعه امكان سنجي مفصل، اطلاعات  جديدي را در مورد تامين مالي، جزئيات هزينه سرمايه و غيره مهيا سازد. به عبارتي، مطالعه امكان سنجي آخرين مرحله در تنظيم پيشنهاد طرح است كه ممكن است توسط متصدي طرح، مشاوران يا كارشناسان انجام مي شود.

در اين مرحله، با دريافت سياست هاي كلان، امكان پذيري عملي بودن پروژه ها از جات مختلف ارزيابي مي گردد. با مشخص شدن نتايج اين مرحله، احتمال دارد از پروژه صرف نظر گردد و گاه  عليرغم اقتصادي بودنف ممكن است پروژه به دلايل استرات‍ژيك انتخاب و براي اجرا اقدام گردد. به همين لحاظ لازم است به پرسش ها و خواسته هاي كلي مديريت پاسخ هاي شايسته اي داده شود. پرسش هاي زير اساس مطالعات امكان سنجي است.


دسته بندی :

کلاس های مجازی

نقل مطالب با منبع بدون اشكال مي باشد.

این روش که بهترین و مؤثرترین شیوه آموزش الکترونیکی به شمار می آید، بر پایه فناوری کنفرانس های ویدیوئی شکل گرفته است. در این روش استاد و دانشجو تصویر یکدیگر را دیده و به صحبت و تبادل نظر می پردازند. تحقیقات توسط صاحب نظران نشان داده است که 75 درصد از کلاس های آنلاین به طور غیر همزمان انجام می شود. این به این معناست که دانشجویان می توانند به راحتی با استاتید خود ارتباط برقرار کرده و در کلاس درس شرکت کنند، بدون این که این کار را هم زمان با اساتید ویا سایر دانشجویان انجام دهند. این خاصیت به ویژه برای دانشجویانی که در نقاط دیگری از جهان دارای ساعت متفاوتی با مرکز آموزشی هستند بسیار ارزشمند است.

نیازمندی های کلاس مجازیدسته بندی :

سیستم آموزش مجازی آریانا


نقل مطلب با ارجاع منبع بلامانع است.

سیستم آموزش مجازی (مدیریت یادگیری الکترونیکی سیستم آموزش مجازی آریانا به عنوان بستر یا پلتفرمی برای ارائه و مدیریت محتوای آموزشی از سیستم مدیریت یادگیری مودل (Moodle LMS) به عنوان هسته اصلی بهره می برد. سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی Moodle که به عنوان قدرتمندترین و محبوب ترین ابزار آنلاین مدیریت آموزش الکترونیکی با امنیت بالا شناخته می شود دارای امکانات فراوانی است که دز قالب ماژول های مختلف قابل ارائه است. سیستم آموزش مجازی را می توان به عنوان بخش مکمل سایت اصلی، در همان آدرس دامنه قرار گیرد. از امکانات سیستم آموزش مجازی آریانا (مدیریت آموزش الکترونیکی)، قابل ارائه و نصب برای آموزش الکترونیکی سازمان ها و موسسات مختلف می توان به موارد زیر اشاره نمود. مدیریت دانشجویان • قابلیت افزودن، حذف، ویرایش (دوره های مجاز، سطح دسترسی و غیره) دانشجویان • قابلیت ثبت نام توسط خود دانشجو و یا با تایید استاد • قابلیت ایجاد دسترسی دانشجویان به دوره های مختلف با محدوده زمانی معین • امکان مدیریت، کنترل و پیگیری پیشرفت دانشجویان در دوره (پیشرفت مطالعه دروس، نتایج آزمون ها و غیره) مدیریت محتوا و آزمون • پشتیبانی از SCORM و ابزارهای مختلف برای مدیریت SCO • پشتیبانی از فرمت های مختلف رسانه مانند کتاب الکترونیکی، فلش، بازی، عکس، فیلم، صوت و غیره • امکان استفاده از محتوای مالتی مدیا و تعاملی • دارای ابزارهای تولید محتواهای آموزشی با محیط کاربرپسند ویرایش HTML • دارای ابزارهای تولید و مدیریت محتواهای جمعی مانند ویکی، انجمن و فروم، تالار مباحثات، چت و غیره • ایجاد بانک سوالات و ساخت آزمون های تصادفی و غیر تصادفی • قابلیت برگزاری آزمون با انواع سوالات (تستی، جورچین، تشریحی، جاخالی و غیره) با امکان تعیین زمان و ثبت نمره • پشتیبانی از چند استاد، استاد حل تمرین و غیره با دسترسی های مشخص به هر دوره • امکان مدیریت زمان مطالب و افزودن محدودیت های زمانی برای دسترسی به دوره ها و دروس مدیریت ارتباطات • امکان برگزاری مباحثات آنلاین و آفلاین • امکان ارسال پیام به صورت خصوصی و عمومی برای دانشجویان • امکان برگزاری کلاس یا انجمن مجازی به مدیریت استاد • ابزار اطلاع رسانی و اخبار شخصی سازی • قابلیت تغییر زبان سایت به زبان های مختلف دنیا توسط مدیر سایت یا دانشجویان • قابلیت تغییر ظاهر و ساختار سایت • محیطی ساده و جذاب برای استفاده دانشجو از دوره


دسته بندی :

MOODLE

نقل مطلب با ارجاع منبع بلامانع است.


مودل MOODLE محیط آموزشی داینامیک شئی گرای ماژولار) یک بستر نرم‌افزاری آموزشی الکترونیکی آزاد است، که همچنین به عناوین سیستم مدیریت درس، سیستم مدیریت یادگیری، یا محیط یادگیری مجازی (VLE) نیز شناخته می‌شود. از دسامبر ۲۰۱۱، ۷۲۱۷۷ کابر ثبت شده و سایتهای تایید شده دارد که به ۵۷۱۱۲۶۶۹ کاربر با ۵.۸ میلیون درس خدمت می‌کنند. مودل در اصل توسط Martin Dougiamas با هدف کمک به آموزگار‌ها برای ساخت دروس بر‌خط با تمرکز بر روی ساخت تعاملی و همکارانه‌ی محتوا ساخته شد، و درحال تکاملی مستمر هست. اولین نسخه از مودل در ۲۰ آگوست ۲۰۰۲ منتشر شد. پروژه مودل شامل چندین عناصر مجزا اما مرتبط می‌شود،

دسته بندی :

How to Mind Map for Study Success

By Jane on November 5, 2007 in Mind mapping, Study Techniques

How would you feel if you got 1 out of 20 (5%) for a test or exam? Upset? Angry? Disappointed? This happened to me 6 years ago for my first open book test for law at university. Still to this day I can remember the awkward feeling of taking the test, flipping through my books wildly trying to find answers to the questions in front of me and having no idea what I was doing.

I knew that I didn’t get 5% because I was stupid. Walking out of that test I knew what was missing was an effective way to study. You see, I had managed to get good marks in high school by rote learning (spending hours and hours reading my text books and notes, and being able to repeat it like a parrot). But I never really understood what I was learning, which could explain why I didn’t really enjoy my subjects and graduating from high school was such a relief!

All of that changed when I learnt how to mind map.

For my next test for law (they gave me a second chance), all that I brought in with me was a bunch of simple mind maps. I remember feeling confident and in control doing that test. I got my test paper back and my score had jumped from 1 out of 20 to 15 out of 20. I’m now in my final semester of law, and I can honestly say that I don’t think I’d be here if it wasn’t for my mind maps.


دسته بندی :

Mobile Learning in Higher Education

Bryan Alexander (http://cet.middlebury.edu/bryan/) is codirector of the Center for Educational Technology at Middlebury College, where he researches, teaches, and develops programs on the advanced uses of IT in liberal arts colleges. Comments on this article can be sent to the author at balexan@middlebury.edu

The combination of wireless technology and mobile computing is resulting in escalating transformations of the educational world. The question is, how are the wireless, mobile technologies affecting the learning environment, pedagogy, and campus life? To answer this question, we must assess the current state of affairs, surveying cyberculture globally and historically.1 We must consider the United States only peripherally, since it lags behind other parts of the world in several key trends. And we must carefully examine the wireless, mobile learning experience as it rapidly develops, doing our best to grasp emergent trends.

The Contours of M-Learning

Several terms are currently being used to refer to this new learning environment. Wireless is perhaps the leading label, for several reasons, including its sense of the unwiring of connectivity and the implicit untethering of hardware from local cabling. The term wireless suffers from several weaknesses, however. First, any term that defines a negative ("less") rather than asserts a categorical positive risks vagueness and ahistoricity (as does, more famously, the term postmodern). Second, wireless underplays the mobility aspect of the new environment. Mobile learning, or m-learning, covers this point better, but this term doesn’t imply wirelessness—that is, I may carry a Palm without connectivity and be mobile but not wireless. Ubiquitous computing, or ubicomp, does a better job of synthesizing these two features, describing wireless, portable, mobile, and multiple units joined in what the Dutch GIPSY Project calls a "device ecology."2 However, the term ubicomp is often misunderstood. Mark Weiser’s sense of ubicomp as naturalized computing is lost when ubiquitous computing refers to "lots of machines" or "decently ready access to labs."3 Finally, none of these terms really grasp one key feature of the new milieu: the modeling of subjects as creative, communicative participants rather than as passive, reception-only consumers. We lack a term for describing the world as a writeable and readable service, encompassing mobile phones forming communities, P2P handheld gaming, moblogging, and uploading to RFID chips. For now, and to retain the educational focus, I’ll use m-learning.

Schocken, 1971).


دسته بندی :

منابع دکتری فناوری آموزشی 92

آمار و روش تحقیق

الف: منابع فارسی

۱- مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و علوم اجتماعی دکتر دلاور  نشر رشد.

۲- روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر دلاور نشر ویرایش. 

۳- روش تحقیق در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی نشر سخن.

۴- روش های تحقیق در علوم رفتاری زهره سرمد نشر آگه.

۵- روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی عزت الله نادری و مریم سیف نراقی نشر بدر.

ب: منابع ترجمه

۶-  مبانی پژوهش در علوم رفتاری کرلینجر ترجمه حسن پاشا شریفی و همکاران جلد دوم نشر آوای نور.

۷- روانشناسی آزمایشی: روش تحقیق مک گوئیگان ترجمه امیر خطیبی نشر دانشگاهی.

۸-  مبانی پژوهش در علوم تربیتی دئو بالدبی ترجمه جعفر نجفی زند نتشر قومس.

۹-  روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری جان بست ترجمه حسن پاشا شریفی و مریم طالقانی نشر   رشد.

۱۰- مقدمه تحقیق در رزوانشناسی برتیوم و لامورد ترجمه حمزه گنجی نشر ویرایش( به خصوص فصل آخر).

فناوری آموزشی

الف: منابع فارسی

۱- مبانی نظری تکنولوژی آموزشی هاشم فردانش نشر سمت.

۲- مقدمات تکنولوژی آموزشی مرحوم احدیان( بخش تولید شده محتوی به وسیله ناشر) نشر آییژ.

۳- مباحث تخصصی در تکنولوژی آموزشی مرحوم احدیان و داود محمدی نشر ققنوس.

۴- مباحث نوین در فناوری آموزشی عباس رضوی نشر شهید چمران اهواز( به عنوان یک منبع عالی).

۵- رسانه های یادهی- یادگیری محمد حسن امیر تیموری نشر ساوالان.

۶- آموزش الکترونیکی حسین احمدی نشر مرکز تحقیقات صنعتی ایران.

۷- کاربرد فناوری های جدید در آموزش شهناز ذوفن نشر سمت.

ب: منابع ترجمه

۸- یادگیری الکترونیکی از تئوری تا عمل تری اندرسون ترجمه عشرت زمانی و امین عظیمی نشر موسسه توسعه فناوری اطلاعات آموزشی مدارس هوشمند.

۹- گرایش های نوین در تکنولوژی آموزشی الای دونالد نشر پژوهشکده تعلیم و تربیت.

۱۰- سیسنتم های آموزشی بنتی بلا ترجمه صمدی راد نشر دانشگاه علامه طباطبایی.

نظریه های یادگیری:

منابع فارسی

۱- روانشناسی پرورشی نوین سیف نشر آگاه.

۲- روانشناسی یادگیری یحیی سید محمدی نشر روان.

۳- روانشناسی تربیتی بیابانگرد نشر ویرایش.

۴- سازنده گرایی نظریه تربیتی و روانشناختی پست مدرنیسم علی اکبر شیخ فینی نشر دانشگاه هرمزگان.

۵-روانشناسی تربیتی پروین کدیور نشر سمت.

منابع ترجمه

۶- مقدمه ای بر نظریه های یادگیری هرنگهان نشر دوران.

۷- نظریه های یادگیری انسان لفرانسوا ترجمه یحیی سید محمدی نشر روان.

۸- شرایط یادگیری و نظریه های آموزشی گانیه ترجمه جعفر نجفی زند نشر رشد.

روش های تدریس

الف:منابع فارسی

۱- راهنمای روش های نوین تدریس برای آموزش و کار آموزی مرحوم احدیان و محرم آقا زاده نشر آییژ.

۲- روش های تدریس پیشرفته حسن شعبانی نشر سمت+ روش ها و فنون تدریس.

ب: منابع ترجمه

۳- الگوهای تدریس ۲۰۰۴ بروس جویس و همکاران ترجمه بهرنگی نشر کمال تربیت.

۴- الگوهای یادگیری ابزار های برای تدریس بروس جویس و همکاران ترجمه مهر محمدی و عابدی نشر سمت.

درمورد این موضوع باید ذکر شود کتاب های که با عنوان ارزشیابی آموزشی تدوین شده اند به عنوان ۵۰٪ سوالات قرار گرفته می شوند


دسته بندی :

What a PhD in Education Can Mean for Your Career

 

A PhD in education can prepare students for a career within the nation’s educational system. Whether a student plans to follow a career as a professor, working directly with students, or as a member of a school or school system’s administrative staff, handling policies, an education doctorate is an appropriate goal.

As is the case with most PhD programs, a program that offers a doctorate in education can take up to four years or longer to complete. The first few years will be spent addressing formal coursework, which may include courses on the following topics:

 • Quantitative Methods in Educational Research
 • Qualitative Methods in Educational Research
 • Education and Technology
 • Education Laws
 • Trends in Assessment and Evaluation

The last few years will be dedicated to the development and defense of a dissertation that focuses on an issue surrounding the education field.

Because education PhD students can choose specific fields of concentration, including literacy, education policy, research methodology, international education and special education, their curriculums and dissertation topics will vary based on individual goals.

Careers for Those With a PhD in Education

Probably the most obvious career associated with a PhD in education is postsecondary teaching. Those who have the doctorate are qualified to teach students in related programs. However, a career as a professor is but just one of numerous options for those with a passion for education.

Individuals with a PhD in education are suited for the following tasks:

 • Educational research, which encompasses gathering data and solving problems in teaching, administration and assessment methodology
 • Analyzing standing policies in the educational system and improving upon them
 • Analyzing curricula of various programs, including online courses, and suggesting changes
 • Training educators and administrative staff
 • Searching for innovative ways to incorporate technology into classrooms
 • Creating programs to tackle issues such as illiteracy

Education encompasses various levels, including grade school, secondary and postsecondary, so the job possibilities are extensive and diverse. In addition, while a Doctor of Education degree, or Ed.D., may prepare students for administrative positions such as superintendent or principal, these positions are also obtainable with a PhD in education.

PhD Program Quality and Costs

As students plot their paths to careers in education, they should carefully consider the quality of available PhD programs. The following colleges offer some of the nation’s most notable programs for a PhD in education:

 • Stanford University
 • Northwestern University
 • Vanderbilt University
 • Columbia University Teachers College
 • University of Wisconsin – Madison
 • Harvard University

Also, each program will come with a significant cost attached to it, so students need to research the price and offered courses before setting their sights on a school. Financial aid and/or part-time work as a teaching assistant or in another similar position may ease the financial burden.

Of course, students should keep in mind the potential salary that their education doctorate may bring them. The Bureau of Labor Statistics reported that the 2010 median salary for postsecondary teachers was $62,050 per year, while many postsecondary education administrators made over $83,000 on an annual basis. Considering this, the time, effort and money spent pursuing a PhD in education should be more than worth it


دسته بندی :
درباره ما

محمد رضا مهدوی ٍ توانمندترین انسان ها آنهای هستند که یادگرفته اند چگونه یاد بگیرندتوانمندی یک نظام آموزشی به توانمند کردن مخاطبانش در آموختن یادگیری خلاصه می شود.
ایمیل : rezamahdavi63@yahoo.com
banner 240x200px